PDA

View Full Version : รายงานผลการปฎิบัติงานโครงการต่าง ๆ


 1. รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการเก็บขยะ/ตัดอวน ที่ เกาะเต่า-ชุมพร เดือนพฤษภาคม 2552
 2. รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการเยี่ยมหอยมือเสือ และ เก็บขยะ พัทยา เดือนมิถุนายน 2552
 3. รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการปล่อยหอยมือเสือ..เก็บข ยะ..ตัดอวน ที่ชุมพร กรกฎาคม 2552
 4. รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการทัศนศึกษาและปลูกป่าชาย เลน คลองวาฬ เดือนสิงหาคม 2552
 5. รายงานผลการปล่อยหอยมือเสือ และ เก็บขยะ ที่พัทยา เดือนสิงหาคม 2552
 6. รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการ เก็บขยะ / ตัดอวน ที่ โลซิน กันยายน 2552
 7. รายงานผลการปฎิบัติงานโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และปลูกไม้ชายเลน ที่ แหลมผักเบี้ย
 8. รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ/ปลูกป่าชายเลน และทัศนศึกษา จ.ตรัง
 9. รายงานผลโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ/เยี่ยมหอยมือเสือ/เก็บขยะ อันดามันเหนือ ม.ค.53
 10. รายงานผลโครงการทัศนศึกษาและประสานใจให้หอยมือเสือ คลองวาฬ เดือนกุมภาพันธ์ 2553
 11. รายงานผลโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ/เก็บขยะ/ตัดอวน อันดามันใต้ เดือนมีนาคม 2553
 12. รายงานผลโครงการงานโลกทะเลชุมพร 2010 ... Save Our Future Save Our Sea
 13. รายงานผลโครงการเก็บขยะ / ตัดอวน / Reef Watch ที่ จ.ชุมพร เดือนมิถุนายน 2553
 14. รายงานผลโครงการเก็บขยะ / ตัดอวน ที่ เกาะเต่า-ชุมพร เดือนสิงหาคม 2553
 15. รายงานผลโครงการ เก็บขยะ / ตัดอวน ที่ โลซิน เดือนกันยายน 2553
 16. รายงานผลโครงการอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการปฐ มพยาบาลเบื้องต้น
 17. รายงานผลโครงการค่ายเยาวชนรักษ์ทะเล ครั้งที่ 2 ณ. จังหวัดตรัง
 18. รายงานผลการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เก็บขยะและตัดอวน อันดามันเหนือ เดือนกุมภาพันธ์ 2554
 19. รายงานผลการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และเก็บขยะ / ตัดอวน อันดามันใต้ เดือนมีนาคม 2554
 20. รายงานผลโครงการทำความสะอาดใต้ทะเลพัทยา เดือนเมษายนและพฤษภาคม 2554
 21. รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการ เก็บขยะ และ ตัดอวน ที่ โลซิน พฤษภาคม 2554
 22. รายงานผลการปฏิบัติงานเก็บขยะ/ตัดอวนที่เกาะเต่า-ชุมพร มิถุนายน 2554
 23. รายงานผลการปฏิบัติงาน การทำความสะอาดใต้ทะเลพัทยา เดือนมิถุนายน 2554
 24. รายงานผลการปฏิบัติงานการเก็บขยะ / ตัดอวน ที่ จ.ชุมพร เดือนสิงหาคม 2554
 25. รายงานผลการ เก็บขยะ / ตัดอวน ที่ โลซิน เดือนกันยายน 2554
 26. รายงานผลการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เก็บขยะและตัดอวน อันดามันเหนือ เดือนกุมภาพันธ์ 2555
 27. รายงานผลกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และเก็บขยะ / ตัดอวน อันดามันใต้ เดือนเมษายน 2555
 28. รายงานผลกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และเก็บขยะ / ตัดอวน อันดามันใต้ เดือนมิถุนายน 2555
 29. รายงานผลการปฎิบัติงานการทำความสะอาดใต้ทะเลพัทยา และเยี่ยมหอยมือเสือ เดือนกรกฎาคม 2555
 30. รายงานผลการปฏิบัติงานที่โลซิน และ ปะการังเทียมนราธิวาส... กันยายน 2555
 31. ภารกิจเร่งด่วน ของหินเพิง
 32. รายงานผลโครงการเก็บขยะ / ตัดอวน หินเพลิง เดือนธันวาคม 2555
 33. รายงานผลการปฏิงานโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เก็บขยะ ตัดอวน อันดามันเหนือ มค.-กพ.2556
 34. รายงานผลโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เก็บขยะ / ตัดอวน อันดามันใต้ มีค.-เมย 2556
 35. รายงานผลการปฏิงานโครงการ เก็บขยะ / ตัดอวน ที่ โลซิน เดือนพฤษภาคม 2556
 36. รายงานผลกิจกรรมเก็บขยะ / ตัดอวน / ที่ เกาะเต่า-ชุมพร เดือนกรกฎาคม 2556
 37. รายงานผลกิจกรรมปล่อยปลา/เก็บขยะ / ตัดอวน / ที่ ชุมพร เดือนกันยายน 2556
 38. รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการเก็บขยะและตัดอวน ที่หินเพลิง ระยอง เดือน กุมภาพันธ์ 2556
 39. รายงานผลการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เก็บขยะ ตัดอวน อันดามันเหนือ เดือนกุมภาพันธ์ 2557
 40. รายงานผลการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เก็บขยะ/ตัดอวน อันดามันใต้ เดือนมีนาคม 2557
 41. รายงานผลโครงการ เก็บขยะ / ตัดอวน ที่ โลซิน เดือนพฤษภาคม 2557
 42. รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการเก็บขยะ / ตัดอวน / ที่ เกาะเต่า-ชุมพร กรกฎาคม 2557
 43. รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการ เก็บขยะ / ตัดอวน ที่ โลซิน เดือนสิงหาคม 2557
 44. รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการเก็บขยะ / ตัดอวน ที่ หมู่เกาะชุมพร เดือนกันยายน 2557
 45. รายงานผลโครงการ เก็บขยะ / ตัดอวน ที่ โลซิน เดือนพฤษภาคม 2558
 46. รายงานผลการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เก็บขยะ ตัดอวน อันดามันเหนือ เดือนกุมภาพันธ์ 2558
 47. รายงานผลการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และเก็บขยะ / ตัดอวน อันดามันใต้ เดือนมีนาคม 2558
 48. รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการ เก็บขยะ / ตัดอวน ที่ โลซิน พฤษภาคม 2558
 49. รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการเก็บขยะ / ตัดอวน / ที่ เกาะเต่า-ชุมพร กรกฎาคม 2558
 50. รายงานผลการปล่อยหอยมือเสือ เก็บขยะ/ตัดอวน ที่หมู่เกาะชุมพร เดือนกันยายน 2558
 51. รายงานผลการปฏิบัติงานเก็บขยะตัดอวนที่เกาะเต่า-ชุมพร เดือนกรกฎาคม ท2559
 52. รายงานผลการปฏิบัติงานเก็บขยะตัดอวนที่ชุมพร เดือนสิงหาคม 2559
 53. ผลงานหนึ่งของ sos เมื่อ 12 ปีก่อน
 54. รายงานผลการปฎิบัติงานเก็บขยะ/ตัดอวน ที่โลซิน กันยายน 2559
 55. รายงานผลการเก็บขยะ / ตัดอวน เกาะสันฉลาม แสมสาร เดือนพฤศจิกายน 2558
 56. รายงานผลการปฏิบัติงานเก็บขยะ / ตัดอวน กองหินใหญ่ - เกาะสันฉลาม เดือนพฤศจิกายน 2559
 57. รายงานผลการปฏิบัติงานเก็บขยะ / ตัดอวน เกาะสันฉลาม เดือนธันวาคม 2559
 58. รายงานผลการปฏิบัติงานเก็บขยะ / ตัดอวน เกาะสันฉลาม ... 26 ธันวาคม 2559
 59. รายงานผลตามโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และเก็บขยะ/ตัดอวน อันดามันใต้ เดือนมกราคม 2560
 60. รายงานผลการปฏบัติงานตามโครงการเก็บขยะ/ตัดอวน โลซิน พฤษภาคม 2560
 61. รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการเก็บขยะ/ตัดอวน ที่เกาะเต่า-ชุมพร มิย.-กค. 2560
 62. รายงานผลการปฏิบัติงานเก็บขยะ / ตัดอวนที่ชุมพร เดือนสิงหาคม 2559
 63. รายงานผลการปฏบัติงานตามโครงการเก็บขยะ/ตัดอวน โลซิน กันยายน
 64. รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการเก็บขยะ / ตัดอวน แสมสาร เดือนพฤศจิกายน 2560
 65. รายงานผลตามโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และเก็บขยะ/ตัดอวน อันดามันใต้ เดือนมกราคม 2561
 66. รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการเก็บขยะ/ตัดอวน ที่เกาะเต่า-ชุมพร กค. 2561
 67. รายงานผลการปฏิบัติงาน "โครงการเก็บขยะ / ตัดอวน / ที่ หมู่เกาะชุมพร เดือนสิงหาคม 2561
 68. รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการเก็บขยะ/ตัดอวน โลซิน กันยายน 2561
 69. รายงานผลการปฏิบัติงาน "โครงการเก็บขยะ/ตัดอวน อันดามันใต้ เดือนกุมภาพันธ์ 2562"
 70. รายงานผลการปฏิบัติงาน โครงการ เก็บขยะ และตัดอวน โลซิน เดือนพฤษภาคม 2562
 71. รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการเก็บขยะ/ตัดอวน ที่เกาะเต่า-ชุมพร กค. 2562
 72. รายงานผลการปฏิบัติงาน "โครงการเก็บขยะ / ตัดอวน / ที่ หมู่เกาะชุมพร เดือนสิงหาคม 2562