PDA

View Full Version : กิจกรรม


 1. โครงการเก็บขยะ / ตัดอวน ที่ จ.ชุมพร เดือนพฤษภาคม 2552
 2. โครงการเยี่ยมหอยมือเสือ และ เก็บขยะ พัทยา เดือนมิถุนายน 2552
 3. โครงการปล่อยหอยมือเสือ/เก็บขยะ/ตัดอวน ที่ จ.ชุมพร เดือนกรกฎาคม 2552
 4. โครงการ เก็บขยะ / ตัดอวน ที่ โลซิน เดือนกันยายน 2552
 5. โครงการทัศนศึกษาและปลูกป่าชายเลน คลองวาฬ
 6. โครงการปล่อยหอยมือเสือ และ เก็บขยะ ที่พัทยา เดือนสิงหาคม 2552
 7. ประวัติและผลงานของสมาชิก www.Save Our Sea.net
 8. โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และปลูกไม้ชายเลน ที่ แหลมผักเบี้ย
 9. โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ/ปลูกป่าชายเลน และทัศนศึกษา จ.ตรัง
 10. เอ้าเฮ....ชาว sos...ไปร่วมบันทึกเทปรายการ "เจาะใจ" กันหน่อยเร็ว
 11. เบื้องหลังที่มาที่ไปของ sos ที่ไม่ได้ออกอากาศเจาะใจ
 12. โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ/ตรวจเยี่ยมหอยมือเสือ/เก็บขยะ/ตัดอวน อันดามันเหนือ ม.ค.2553
 13. โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ/เก็บขยะ/ตัดอวน อันดามันใต้_มีค53
 14. อยากทำโครงการช่วยทะเลไทย ทำได้อย่างไรบ้างค่ะ
 15. โครงการทัศนศึกษา และประสานใจให้หอยมือเสือ คลองวาฬ
 16. โครงการเก็บขยะ / ตัดอวน / Reef Watch ที่ จ.ชุมพร เดือนมิถุนายน 2553
 17. โครงการ "งานโลกทะเลชุมพร 2010 ... Save Our Future Save Our Sea"
 18. โครงการเก็บขยะ / ตัดอวน / Reef Watch ที่ เกาะเต่า-ชุมพร เดือนสิงหาคม 2553
 19. หากจะร่วมกิจกรรมกับ sos ….. อ่านตรงนี้สักนิด
 20. โครงการ เก็บขยะ / ตัดอวน ที่ โลซิน เดือนกันยายน 2553
 21. การติดตามประเมินสภาพแนวปะการัง (Coral Reef Status Monitoring)
 22. รบกวนขอความรู้ค่ะ
 23. โครงการทำความสะอาดใต้ทะเลพัทยา เดือนตุลาคม 2553
 24. โครงการค่ายเยาวชนรักษ์ทะเล ครั้งที่ 2 ..... ณ. จังหวัดตรัง
 25. โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เก็บขยะและตัดอวน อันดามันเหนือ เดือนกุมภาพันธ์ 2554
 26. โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และเก็บขยะ / ตัดอวน อันดามันใต้ เดือนมีนาคม 2554
 27. โครงการอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการปฐมพยาบาลเ บื้องต้น
 28. โครงการ เก็บขยะ / ตัดอวน ที่ โลซิน เดือนพฤษภาคม 2554
 29. งานโลกทะเลชุมพร ครั้งที่ 21 ประจำปี 2554
 30. โครงการเก็บขยะ / ตัดอวน / Reef Watch ที่ เกาะเต่า-ชุมพร เดือนมิถุนายน 2554
 31. โครงการทำความสะอาดใต้ทะเลพัทยา เดือนเมษายนและพฤษภาคม 2554
 32. ปรีกษาเรื่องกิจกรรมในเดือนมิถุนายน - สิงหาคม - กันยายน 2554
 33. โครงการทำความสะอาดใต้ทะเลพัทยา และเยี่ยมหอยมือเสือ เดือนมิถุนายน 2554
 34. โครงการเก็บขยะ / ตัดอวน / Reef Watch ที่ จ.ชุมพร เดือนสิงหาคม 2554
 35. โครงการเก็บขยะ / ตัดอวน ที่ เกาะกระ เดือนกันยายน 2554
 36. โครงการ เก็บขยะ / ตัดอวน ที่ โลซิน เดือนกันยายน 2554
 37. โครงการทำความสะอาดใต้ทะเลพัทยา และเยี่ยมหอยมือเสือ เดือนตุลาคม 2554
 38. โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ / เก็บขยะ / ตัดอวน อันดามันเหนือ เดือนกุมภาพันธ์ 2555
 39. โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และเก็บขยะ / ตัดอวน อันดามันใต้ เดือนเมษายน 2555
 40. โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และเก็บขยะ / ตัดอวน อันดามันใต้ เดือนมิถุนายน 2555
 41. โครงการทำความสะอาดใต้ทะเลพัทยา และเยี่ยมหอยมือเสือ เดือนกรกฎาคม 2555
 42. โครงการ เก็บขยะ / ตัดอวน ที่ โลซิน เดือนกันยายน 2555
 43. โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ / เก็บขยะ / ตัดอวน อันดามันเหนือ เดือน มค.-กพ. 2556
 44. โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และเก็บขยะ / ตัดอวน อันดามันใต้ เดือนมีนาคม - เมษายน 2556
 45. โครงการ เก็บขยะ / ตัดอวน ที่ โลซิน เดือนพฤษภาคม 2556
 46. โครงการเก็บขยะ / ตัดอวน หินเพลิง เดือนธันวาคม 2555
 47. ภาระกิจฉุกเฉิน..ประกาศรับอาสาสมัคร ไปดำน้ำตัดอวนที่หินเพลิง วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2555
 48. โครงการเก็บขยะ / ตัดอวน หินเพลิง เดือนกุมภาพันธ์ 2556
 49. โครงการเก็บขยะ / ตัดอวน / ที่ เกาะเต่า-ชุมพร เดือนกรกฎาคม 2556
 50. โครงการทำความสะอาดใต้ทะเลพัทยา และเยี่ยมหอยมือเสือ เดือนมีนาคม 2556
 51. อ่านตรงนี้สักนิด....หากคิดจะไปดำน้ำเก็บขยะและตัดอว นกับ sos
 52. กิจกรรมและผลงานจะแยกเป็น 2 หัวข้อไหมครับ
 53. โครงการทำความสะอาดใต้ทะเลพัทยา เดือนกรกฎาคม 2556
 54. โครงการเก็บขยะ / ตัดอวน ที่ หมู่เกาะชุมพร เดือนกันยายน 2556
 55. โครงการจัดทำ/ซ่อมบำรุงรักษาทุ่นจอดเรือ และเก็บขยะ ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน
 56. โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เก็บขยะ และตัดอวน อันดามันเหนือ เดือนกุมภาพันธ์ 2557
 57. โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และเก็บขยะ/ตัดอวน อันดามันใต้ เดือนมีนาคม 2557
 58. โครงการ เก็บขยะ / ตัดอวน ที่ โลซิน เดือนพฤษภาคม 2557
 59. โครงการเก็บขยะ / ตัดอวน / ที่ เกาะเต่า-ชุมพร เดือนกรกฎาคม 2557
 60. โครงการ เก็บขยะ / ตัดอวน ที่ โลซิน เดือนสิงหาคม 2557
 61. กิจกรรมของ sos ในปี 2558
 62. โครงการเก็บขยะ / ตัดอวน ที่ หมู่เกาะชุมพร เดือนกันยายน 2557
 63. โครงการอบรมการติดตามแนวโน้มประชากรม้าน้ำ และเก็บขยะใต้ทะเลพัทยา เดือนสิงหาคม 2557
 64. SOS มี Fan Page ใน Facebook แล้ว
 65. โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เก็บขยะ และตัดอวน อันดามันเหนือ เดือนกุมภาพันธ์ 2558
 66. โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และเก็บขยะ/ตัดอวน อันดามันใต้ เดือนมีนาคม 2558
 67. โครงการเก็บขยะ/ตัดอวน ที่ โลซิน เดือนพฤษภาคม 2558
 68. โครงการเก็บขยะ/ตัดอวน / ที่ เกาะเต่า-ชุมพร เดือนกรกฎาคม 2558
 69. โครงการเก็บขยะ / ตัดอวน หินเพลิง เดือนมีนาคม 2558
 70. โครงการปล่อยหอยมือเสือ เก็บขยะ/ตัดอวน ที่ หมู่เกาะชุมพร เดือนกันยายน 2558
 71. โครงการทำความสะอาดใต้ทะเลพัทยา เดือนมิถุนายน 2558
 72. กิจกรรมของ sos ในปี 2559
 73. โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ-หอยมือเสือ เก็บขยะ/ตัดอวน อันดามันเหนือ เดือนมกราคม 2559
 74. โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และเก็บขยะ / ตัดอวน อันดามันใต้ เดือนมีนาคม-เมษายน 2559
 75. โครงการ เก็บขยะ / ตัดอวน ที่ โลซิน เดือนพฤษภาคม 2559
 76. โครงการเก็บขยะ / ตัดอวน / ที่ เกาะเต่า-ชุมพร เดือนกรกฎาคม 2559
 77. โครงการเก็บขยะ / ตัดอวน ที่ หมู่เกาะชุมพร เดือนสิงหาคม 2559
 78. โครงการ เก็บขยะ / ตัดอวน ที่ โลซิน ครั้งที่ 2 เดือนกันยายน 2559
 79. โครงการเก็บขยะ / ตัดอวน เกาะสันฉลาม เดือนพฤศจิกายน 2558
 80. โครงการเก็บขยะ / ตัดอวน หินเพลิง-เรือเภตรา เดือนกุมภาพันธ์ 2559
 81. โครงการเก็บขยะ / ตัดอวน หินเพลิง-เรือเภตรา เดือนกุมภาพันธ์ 2559
 82. กิจกรรมของ sos ในปี 2560
 83. โครงการ เก็บขยะ / ตัดอวน ที่ โลซิน เดือนพฤษภาคม 2560
 84. โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และเก็บขยะ / ตัดอวน อันดามันใต้ เดือนมกราคม 2560
 85. โครงการเก็บขยะ / ตัดอวน / ที่ เกาะเต่า-ชุมพร เดือน มิ.ย.–ก.ค. 60
 86. โครงการเก็บขยะ / ตัดอวน ที่ หมู่เกาะชุมพร เดือนสิงหาคม 2560
 87. โครงการ เก็บขยะ / ตัดอวน ที่ โลซิน เดือนกันยายน 2560
 88. โครงการเก็บขยะ / ตัดอวน กองหินใหญ่–เกาะสันฉลาม เดือนพฤศจิกายน 2559
 89. โครงการเก็บขยะ / ตัดอวน เกาะสันฉลาม เดือนธันวาคม 2559
 90. โครงการเก็บขยะ / ตัดอวน เกาะสันฉลาม 26 ธันวาคม 2559
 91. กิจกรรมของ sos ในปี 2561
 92. โครงการเก็บขยะ / ตัดอวน แสมสาร เดือนพฤศจิกายน 2560
 93. โครงการ เก็บขยะ และตัดอวน อันดามันใต้ เดือนมกราคม 2561
 94. โครงการ เก็บขยะ / ตัดอวน ที่ โลซิน เดือนพฤษภาคม 2561
 95. โครงการเก็บขยะ / ตัดอวน / ที่ เกาะเต่า-ชุมพร เดือน กรกฎาคม 2561
 96. โครงการเก็บขยะ / ตัดอวน ที่ หมู่เกาะชุมพร เดือนสิงหาคม 2561
 97. โครงการ เก็บขยะ / ตัดอวน ที่ โลซิน เดือนกันยายน 2561
 98. กิจกรรมของ sos ในปี 2562
 99. โครงการ เก็บขยะ และตัดอวน อันดามันใต้ เดือนกุมภาพันธ์ 2562
 100. โครงการ เก็บขยะ / ตัดอวน ที่ โลซิน เดือนพฤษภาคม 2562
 101. ครบรอบ 16 ปี ที่ก่อตั้ง sos...เราจะเดินหน้าต่อ หรือจะถอยหลัง
 102. โครงการเก็บขยะ / ตัดอวน ที่ เกาะเต่า-ชุมพร เดือน กรกฎาคม 2562
 103. เสวนา...วิกฤตทะเลไทย มหันตภัยขยะทะเล
 104. โครงการเก็บขยะ / ตัดอวน ที่ หมู่เกาะชุมพร เดือนสิงหาคม 2562
 105. กิจกรรม sos ปี พ.ศ 2563
 106. โครงการเก็บขยะตัดอวนและสัมนาวิชาการ อันดามันเหนือ 2563
 107. โครงการ เก็บขยะและตัดอวน ที่โลซิน 2563
 108. วิธีการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมกับ sos
 109. โครงการเก็บขยะตัดอวนและสัมนาวิชาการ ชุมพรเหนือ-ใต้ ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2563
 110. โครงการเก็บขยะ/ตัดอวน กองปะการังอันซีน ณ จ.ระยอง มีนาคม 2563
 111. ของที่ระลึกกระเป๋าผ้าและสติกเกอร์ sos